?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Plia rakonton... [aŭg. 20-a, 2004|08:57 am]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Various Artists - Astrae - Vas]

Mi vidas aŭton kun du glumarkoj: la Esperanta standaro kaj "Free Tibet". Mi parolas kun proprulo de aŭto.

- Pardonu. Ĉu via glumarko signifas "LiberA Tibeto" aŭ "LiberU Tibeto"?
- Nenio. Signifas "Tibeto senpaga!"
Ligilo