?

Log in

No account? Create an account
ChipUni en Esperanto [entries|archive|friends|userinfo]
chipuni_eo

[ website | La paĝaro de Chipuni ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Narkotodoratajn hundojn... [aŭg. 13-a, 2004|09:17 pm]
chipuni_eo
[Nuna muziko |Red Elvises - Hungarian Dance #5]

Mi sendis epistolon al amiko en Hungario:

Saluton!

Mi ĝuegis vian historion! Via Esperanto imponas min ! Vi skribas poezio; mi skribaĉas.

Mi ne havas historion tre interesan, sed mi esperas ke vi ĝuos mian rakonteton...

Por tri someroj (1987-1989), mi loĝis en Meksikio (en urbo de "San Miguel de Allende") kun miaj gepatroj por lerni hispanan kaj ludi gitaron. Aŭtune mi revenis al Usono por kolegio.

Miaj gepatroj havis pudelinon kies nomo estis "Schatzi". Kiam mi forlasis en 1989, Schatzi estis... mi ne scias la vorto. "Sekseakceptema?" Ho, ĝi odorigis min kia hundino seksakceptama.

Mi alvenis al Miami senproblemo. Kiam mi atendigis miajn pakaĵojn, mi relernis ke la stacio usas narkotodoratajn hundojn. Ili min odoris. Ĉiu hundo min odoris, kaj ĉiu narkotodorata hundo deziris esti circaŭ de mi.

La narkotopolicoj havis multajn da demandoj. Ili min demandis, kaj ili min nudiĝiserĉis. Mi havis neniu kontrabandaĵo, do mi liberiĝis.

Ĝis!

Fartu bone!
Ligilo

Comments:
[User Picture]From: noktema
2004-08-14 10:37 am (UTC)
o.o; vi loĝis en Meksikio....? ;-; uaŭ, sendube tio afero devis esti bonegan sperton.

hmm... :x @ "sekseakceptema"
(Replies frozen) (Thread)
[User Picture]From: chipuni
2004-08-14 11:21 am (UTC)
Jes, mi loĝis en Meksikio! Un bonegan tempon!

Kio sagas "in heat" en Esperanto?
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: noktema
2004-08-14 04:19 pm (UTC)
OOOOOOOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo...................... :X *ridegas*

hmmm... mi pensas, ke eble estas... "ekseksema". mi ne certas. :X
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tgeller
2004-08-14 04:46 pm (UTC)
Mi ne kutime korektas alies skibaj'ojn, sed vi petis tion. Do:

Saluton!

Mi G'uegis vian historion! Via Esperanto imponas min ! Vi skribas poezio; mi skribac'as.

"Imponas" havas senson de "Is an imposition". Lau' mi "impresas" pli bonus.

Kaj atentu la akuzativon: "Vi skribas poezioN". Jen la c'iama prolemo. :)

Mi ne havas historion tre interesan, sed mi esperas ke vi G'uos mian rakonteton...

Por tri someroj (1987-1989), mi log'is en Meksikio (en urbo de "San Miguel de Allende") kun miaj gepatroj por lerni hispanan kaj ludi gitaron. Au'tune mi revenis al Usono por kolegio.

Mi kredas ke "Por tri someroj" estas perfekte akceptebla, sed mi dirintus "Dum tri someroj" por diri pli klare. Kaj la lingvo estas "la hispanan". Tio estas mallongigo de "la hispanan lingvon". (Iom malregula por "perfekte regula lingvo" kiel E-o, sed... :) )

Miaj gepatroj havis pudelinon kies nomo estis "Schatzi". Kiam mi forlasis en 1989, Schatzi estis... mi ne scias la vorto. "Sekseakceptema?" Ho, Gi odorigis min kia hundino seksakceptama.

Mi ne konis la vorton "pudelo". Ho. Nu, denove: "mi ne scias la vortoN". (Mi uzintus la vorton "konas" anstatau' "scias" tie... estas subtila diferenco. Ambau' sufic'as tamen.)

Mi alvenis al Miami senproblemo. Kiam mi atendigis miajn pakag'ojn, mi relernis ke la stacio usas narkotodoratajn hundojn. Ili min odoris. C'iu hundo min odoris, kaj c'iu narkotodorata hundo deziris esti circau' de mi.

"...alvenis senprobleme".

La narkotopolicoj havis multajn da demandoj. Ili min demandis, kaj ili min nudig'iserc'is. Mi havis neniu kontrabandaj'o, do mi liberig'is.

"Nudig'iserc'is"? Hmm... mi ne certas pri tio.

Tiu frazo devus esti: "Mi havis neniuN kontrabandaj'oN". Mi dirintus "nenian", sed ambau' estas bonaj.

G'is!

Perfekte. :)
(Replies frozen) (Thread)
[User Picture]From: chipuni
2004-08-14 09:35 pm (UTC)
Dankon por korektoj!

Pudelo = "Poodle".

-- Chip
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tgeller
2004-08-14 11:49 pm (UTC)
Yeah, I figured that one out. :)

Unu plu: Gi odorigis min kia hundino seksakceptama.

Anstatau' "odorigis", mi uzus "flaris" au' "odorsentis" au' simile. "Odorigis" signifas "gave me an odor".
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: chipuni
2004-08-15 08:22 am (UTC)
That's EXACTLY what I wanted to say. She made me smell like a dog in heat.

I really appreciate your corrections, Tom. I'm using this journal to learn the language, and I won't speak it correctly unless I get good feedback, like what you're giving.

Thank you.
(Replies frozen) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: tgeller
2004-08-15 10:02 am (UTC)
Wow, my poor reading skills *really* gave me away! I missed that bit, but now the story is even funnier. Thanks. :)
(Replies frozen) (Parent) (Thread)